Reglement for BedriftSERIEN 2018 hos

Harald Huysman Karting, heretter HHK.

 

-Det kjøres 10 løp á 2 timer, hvor alle løp er tellende. Etter alle løpene strykes det dårligste løpet. Løp som diskvalifiseres grunnet for mange runder uten bytte, 3 eller flere Stop’N’Go, for få førere/førerbytter og bortvisning av lag strykes ikke).

-Deltagerne vil ved behov bli delt opp i to puljer. Harald Huysman Karting vil dele gruppene og prøve å få til en viss rullering på lagene.

-Det kjøres 2 løp rundt sommerstid på Rudskogen i Rakkestad. Alle førere på dette løpet må har førerkort på bil eller motorsykkel og være over 18 år.

-Hvert lag må stille minimum 3 personer på hvert løp. Overtredelse medfører tildeling av sisteplass i løpet. Løpet kan likevel kjøres og runder vil bli talt, men poeng vil ikke bli gitt.

-Det byttes på å kjøre, og det er obligatorisk med minimum 7 førerbytter pr. løp inne. Lagleder plikter å følge med på dette. Eget skjema for registrering av sjåførbytter fylles ut og leveres til løpsleder etter løpet.  Hvis et lag ikke leverer bytteskjemaet eller det viser seg at laget har færre enn 7 bytter, vil laget få tildelt sisteplassen i løpet. På Rudskogen kjører vi minimum 5 førerbytter! Her følger vi med på byttene, så eget skjema må ikke innleveres.

-Ingen førere kan kjøre mer enn 40 runder i ett strekk, og ikke over 100 runder totalt. Overtredelse medfører sisteplass i løpet. Ved bytte er det den fører som setter seg inn i karten som får påført gjeldende runde.

-Hvis ingen på laget møter på et løp, vil laget bli diskvalifisert, det blir 0 poeng og 0 runder.

Poengfordelingen blir som følger:

  1. plass 10 poeng
  2. plass 8 poeng
  3. plass 6 poeng
  4. plass 5 poeng
  5. plass 4 poeng
  6. plass 3 poeng
  7. plass 2 poeng
  8. plass 1 poeng
  9. plass 0 poeng

10.plass 0 poeng

Ved lik poengsum ved serieslutt går det laget med flest runder totalt foran.

 

På Rudskogen kjøres det fra 20 poeng til vinner, så 19, 18, 17,16,15,14,13,12,11 etc

-Ved seriestart må samtlige deltakere signere på en kjørebetingelse som gjelder for hele serien. Nye sjåfører underveis må huske å signere denne. Det er lagleders ansvar å informere nye sjåfører om gjeldende regler. De bedriftene som har 2 eller flere lag oppfordres til å være fair. Det er ikke tillatt å bruke samme fører på flere lag under løp.

-Forsikring og medlemskort for samtlige deltakere er inkludert i startavgiften. Alle lag i bedriftserien får, som et treningstilbud, mulighet til å kjøpe heat for 120,-. Dette gjelder hver dag så lenge serien varer.
Tilsvarende tilbud på Rudskogen er 160,- pr pers + 50,- i lisens og forsikring (24 timers lisens)

-Minimum 1 representant fra hvert lag plikter å stille senest 30 min. før løpet starter. Trekning av startspor og kart vil skje på møterommet 20 min. før start. Lag som ikke har representanter tilstede når trekningen foregår vil bli henvist til dårligste startspor.

-Kartene vil bli trukket før hvert løp, og det vil bli benyttet 13 karter til hvert løp inne. Det innføres et rulleringssystem på kartene, hvor det til enhver tid står 3 karter i depot. På Rudskogen kjører dere med samme kart.

-Hvis et av lagene tjuvstarter, stoppes løpet og siste startspor vil bli tildelt. Starten er ikke godkjent før alle lag har fullført en runde uten førerbytte, uhell etc.

-Samtlige deltakere disponerer gratis kjøreutstyr. Det er imidlertid tillatt med eget utstyr dersom dette er ønskelig. Ved bruk av egen hjelm, må denne være helhjelm med visir.

-HHK ansattes avgjørelser gjelder i alle situasjoner. Diskusjoner som gjør at løpsleder eller banemannskap blir forstyrret under løpet kan medføre bortvisning av enkelte førere eller diskvalifikasjon for laget.

-Man må kalkulere med at det skjer hendige uhell, motorhavari, variasjon i banefeste etc. Dette er en del av motorsporten – og lagene krediteres ikke for tap av tid. Ved tidstap som direkte skyldes grove feil HHKs side, vil kreditering av tid bli vurdert. Da må løpsleder (vaktansvarlig) underrettes om den eventuelle feilen umiddelbart etter løpet, og skriftlig klage må leveres til de ansvarlige for serien (Ola)

-Hvis en kart stopper på banen, og ikke kan kjøres videre, skal HHKs banepersonell snarest mulig sørge for at karten blir erstattet med en ny.

-Alle sjåfører plikter å sette seg godt inn i flagg- og kjørereglene. Brudd på kjøreregler straffes med advarsler og evt. stop-n-go. Når et lag har pådratt seg 2 advarsler, vil karten bli vinket inn for 20 sekunders stop-n-go. Bytte av fører i dette tilfellet er ikke tillatt. Advarsler som blir gitt gjelder for laget og ikke for fører. Har to førere pådratt seg en advarsel hver vil det føre til en stop-n-go.

-Hvis et lag har pådratt seg 3 stop-n-go under løpets gang, vil dette automatisk resultere i diskvalifisering i gjeldende løp. HHK forbeholder seg retten til å bortvise lag/personer fra banen.

-Ved gulflagg/ gulblink: Farten skal senkes uansett. HHK har fjernkontroll på alle karter og vil ved behov begrense hastigheten på samtlige karter. Førerne på banen MÅ kjøre med en hånd på hjelmen, for å vise at de er oppmerksomme på situasjonen .Ved forbikjøring under gulblink pådrar laget seg 20 sek stop-n-go. Forbi ulykkesstedet skal det kjøres hensynsfullt. Det er tillatt med førerbytte under gulblink, men det kan føre til kø i depot og kan være lite taktisk lurt.

-Ingen av deltakerne får oppholde seg i pitlane under løpet.

-Ved førerbytte får kun den sjåføren som skal overta gå ut i pitlane.

-Ved innkjøring til pit har man vikeplikt ovenfor andre karter. Man skal holde seg i yttersving for at karter som kommer bak skal slippe forbi på innsiden. Hvis fører ikke overholder vikeplikt / yttersving kan laget få advarsel / stop-n-go.  Før alle innkjøringer er fører pålagt å signalisere at han skal inn i depot. Dette gjøres ved å løfte armen i været.

-Ved førerbytter gjelder gangfart på vei inn i depot, fra innkjørsel til heltrukket hvit linje under gangbro.  Overtredelse medfører 20 sekunder stop-and-go.

-Utkjøring fra depot kan gjøres i normal hastighet, men husk at kart ut fra depot har vikeplikt. Overtredelse av vikeplikt kan straffes med advarsel/stop-n-go.

-Ved førerbytte parkerer sjåføren bakerst i rekken, og ny sjåfør setter seg i den fremste karten. Den nye sjåføren skal ikke sette seg i karten før lagkameraten går frem og klapper han på skulderen, og banepersonell har flyttet over transponder og nummerskilt.

-Førerbytte skal kun skje under oppsikt av en ansatt på Harald Huysman Karting. Hvis mange lag gjennomfører bytte samtidig kan dette føre til kø i depot. Bytte av skilt og transponder vil da ta lengre tid enn normalt. Dette vil ikke bli kreditert tid for, da det kan unngås ved at lagene følger med og fordeler byttene på best og raskest måte.

-Samtlige karter vil bli testet før hvert løp, og vi vil plukke ut de 13 jevneste kartene.