Forsikring

Hvorfor ekstra ulykkesforsikring?
De fleste ulykkesforsikringer som tegnes hos Norske forsikringsselskaper dekker ikke selvforskyldt skade under utøvelse av risikosport. Ut i fra forskrifter utarbeidet av de fleste større forsikringsselskaper defineres kjøring av gokart som risikosport på link linje med for eksempel dykking, klatring og lignende aktiviteter.

Dekningsomfang
Ulykkesforsikring tegnes gjennom IF skadeforsikring, og innebærer selvforskyldt skade ved kjøring hos Harald Huysman Karting. Ulykkesforsikringen gjelder for 24 timer om gangen. Forsikringen dekker ikke tap av inntekt eller materielle skader.

Skade som medfører dødsfall kr. 100.000,-
Skade som medfører livsvarig invaliditet kr. 250.000,-
Behandlingsutgifter (egenandel kr 1.000) kr. 12.500,-

Premie (pris)
Premien er kr 40,-*
*dette gir dekning i 24 timer ved kjøring hos Harald Huysman Karting

Særskilte opplysninger
Særskilt utbetaling ved benbrudd omfattes ikke av ulykkesforsikringen da et brudd i seg selv sjelden medfører økonomisk tap av betydning, men man vil få invaliderstatning i henhold til invaliditetsgrad som blir fastsatt av lege.

Frist for å melde inn skade er satt til 1 år etter ulykken inntraff.